< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Tanárok /

dr. Kádár Edit

egyetemi docens

Születési hely és idő: Szilágysomlyó, 1975.

Munkahely: egyetemi docens, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár, Horea út 31.

Telefon/Fax (munkahely): + 40-264-432417

E-mail: maimagyar@inbox.com (a mai magyar nyelvi tárgyakhoz kapcsolódó egyetemi ügyekben)

Fogadóóra (2022. tavaszi félév): csütörtökön 17–19

Külsősöknek előző napi bejelentkezés szükséges az unikornis2015@gmail.comcímen. Az aktuális hallgatók a zoom chanelben lévén, az adott intervallumban egy gombnyomással kezdeményezhetnek hívást/üzenetváltást.

Oktatott tárgyak:

  • Mondattan
  • Alaktan
  • Modern nyelvészet és anyanyelvoktatás
  • Nyelvi nevelés határhelyzetben

 

Tanulmányok:

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, magyar–angol szak (1993–1997), szocio-etnolingvisztikai magiszteri képzés (1997–1998), doktori program (1999–2006).

Oktatott diszciplínák:

1998-tól: Magyar leíró szintaxis – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

1999-tól: Magyar leíró morfológia – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

1998-1999: Sajtónyelv; mai magyar nyelv – Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad

2000-2001: Angol–magyar fordítási gyakorlatok – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

2002-2003: Textológia – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

2003-2004:Generatív grammatika és magyar generatív szintaxis (a CEU CDC támogatásával) – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

2003-2004:Román–magyar fordítási gyakorlatok – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

2006-2010:Normatív grammatika–BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, újságíró szak

2007-2008: Magyar nyelv– BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Tanító és óvodapedagógus képzés, nappali és távoktatás

2007-től: Elméleti nyelvészet: mondattani bevezető – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

2009–2010: Grammatikaelmélet – BBTE, Bölcsészkar, magiszteri program

2010-től: A funkcionális nyelvszemélet érvényesítése a közoktatásban – BBTE, Bölcsészkar, magiszteri program

Fontosabb előadások (az utolsó 5 évben)

2010. július 14–16. Cambridge, UK: 12th International Diachronic Generative Syntax Conference. Előadásunk címe (Peredy Mártával): Discourse orientedness and the lack of aspect – the role of verbal particles in Hungarian

2010. április 30. – május 2., Kolozsvár: Új utak és módok az oktatásban, neveléstudományi konferencia.  Előadásom címe: A módszertani alapvetés és tartalmak inkonzisztenciája az V–VIII. osztályos tantervben

2009. november 17–18., Piliscsaba: Nyelvelmélet és kontatológia. Előadásom címe: ... és/de nemcsak.

2008. november 11–12., Piliscsaba: Nyelvelmélet és dialektológia. Előadásunk címe (Németh Boglárkával): Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben

2007. május 24–26., New York: 8th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH8). Előadásom címe:The structure of Hungarian predicational and identification stentences.

2006. augusztus 21–27., Debrecen: Kultúra, nemzet, identitás. VI. Nemzetközi Hungarológiai kongresszus. Előadásom címe: Az igekötő aspektuális funkciója csángó beszélt nyelvi szövegekben.

2006. június 8–11., Zsobok: Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás. Nemzetközi összefogás a szórványkérdésben. Előadásom címe: Etnolingvisztikai vitalitás a szórványban (Oltszakadát)

2006. május 29–31., Budapest: First Central European Student Conference in Linguistics. Poster presentation: Atmospherical predicates in Hungarian

2005. szeptember 20., Budapest: intézeti előadás az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Előadásom címe:A létige és a kopula.

Fontosabb kutatási projektek:

2007. szeptember: Adverbiumok. OTKA-projektum, MTA Nyelvtudományi Intézete. Projektumvezető: Dr. É. Kiss Katalin

2005. december–2006. június: A van ’létigés’ mondatok szintaxisa. Támogató: MTA Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért Program

2005. március–június: Adverbiumok. OTKA-projektum, MTA Nyelvtudományi Intézete.  Projektumvezető: Dr. É. Kiss Katalin

2004. október–2005. június: A protestáns emlékirat-irodalom történeti antropológiai és nyelvészeti vizsgálata Apafi fejedelem korában. Korpusz: XVII–XVIII. századi kéziratos (autográf és másolat) formában fennmaradt önéletírások, naplók, diáriumok. (Íráshasználat és írott nyelv – Bodoki Mikó Miklós naplója (esettanulmány)) Csoportvezető: Dr. Tóth Zsombor. Támogató: Sapientia – Kutatási Programok Intézete.

2004. március–július: Bevezetés a magyar generatív szintaxisba. Támogató: Közép-Európai Egyetem, Budapest (CEU/CRC)

2003. február–május: Eseményszerkezet és operátorszerkezet. OTKA-projektum, MTA Nyelvtudományi Intézete és az ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Programja. Projektumvezető: Dr. É. Kiss Katalin

2001. szeptember–2002. szeptember: Magyar nyelv(tan) román anyanyelvűeknek: a tankönyv előkészítő mukálatai. Támogató: Arany János Közalapítvány      

Díjak:

2002. december: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár munkaközössége a Kisebbségekért Díj magyar állami kitüntetésben részesült

2009. május: Arany János-díj kiemelkedő fiatal kutatói tevékenységért (MTA)

Szakmai, közéleti, oktatásszervezői tevékenység:

2008 márciusától: A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (az MTA 6. területi bizottsága) Nyelvtudományi Szakbizottságnak elnöke

2008 januárjától: az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium keretében működő Országos Curriculum Tanács Általános Iskolai Országos Szakbizottságának elnöke

2007.október: a Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium megalakítása és vezetése; 2007. októberétől: a Szakkollégiumi Délutánok rendezvénysorozatának szervezése

2001-től: Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének oktatási felelőse

1999-től: Az V–VIII. osztályosoknak szóló Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny országos szervezője

 

Nyelvismeret:

Román – felsőfok.

Angol – TOEFL nyelvvizsga, 653 pont (1996).

Német és francia – alapfok.

 

Legfontosabb publikációk:

  • egyetemi jegyzet

Alaktan és szófajtan.Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2007.

  • tanulmány

Adverbial versus adjectival constructions with BE and the category Adv. In: É. Kiss Katalin (ed.): Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Mouton de Gruyter. Berlin–New York, 2009. 171–195.

Ethnolinguistic Vitality in Diaspora. Oltszakadát (Săcădate).In: Balázs Balogh – Zoltán Ilyés (ed.): Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian Diasporas in the Carpathian Basin – Historical and Current Contexts of a Specific Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethnic Minority Protection. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006. 227–257.

A relatív állítások és az ún. témaismétlő névmások. In: Andor József – Benkes Zsuzsa – Bókay Antal (szerk.): Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2002. 302–312.

Etnolingvisztikai vitalitás a szórványban. Oltszakadát.In: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 2000/1–2. 69–108.

  • konferenciakiadvány

... És (de) nemcsak. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.):Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2010. 207–221.

Az ige–igekötő szórend csángó beszélt nyelvi szövegekben.In: Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22–26.) nyelvészeti előadásai, szerk.: Maticsák Sándor, Jankovics József, Kolláth Anna, Nyerges Judit, Péntek János, Hoffmann István, Juhász Dezső, Budapest–Debrecen: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007. 61–80.

Hány vanvan? In: Büky László szerk.: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. Szegedi Tudományegyetem, Általános Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2004. 53–63. (Konferenciakötet: Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. Szeged, 2003. október 16–17.)

  • konferenciakiadvány, társszerzővel

Edith Kádár – Boglárka Németh:The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system Philobiblon 15 (2010): 194–225.

Kádár Edit – Németh Boglárka:Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia.  PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 2009.189–212. http://www.btk.ppke.hu/uploads/files/kotet_uj_nospread.pdf

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro