< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal /

Szakkollégiumi múlt

A 2018--2019-es tanév tevékenységei

 

1. Szakkollégiumi délutánok 15. Nyelvi elfogultság

Előadók: Simándi Mercédesz, Iszlai Ede szakkollégisták

Időpont: 2019. május 28.

 

2. Három vs. hárman. Nominalizált számnevek a magyar nyelvben

Előadó: Schwarcz Brigitta (Bar-Ilan University, Tel Aviv)

Időpont: 2019. március 20.

 

3. Könyvbemutató: Simoncsics Péter: On negation in Uralic. A szerzővel Benő Attila tanszékvezető beszélgetett

Időpont: 2018. december 12.

 

4. Természetes nyelvtanulás. Előadás és műhelymunka

Előadó: Murányi Péter

Időpont: 2018. november 6‒7.

5. Projekt: Nyelvi csoportközi elfogultság (december--április)

 

Szakkollégisták a 2018--2019-es tanévben:

 

Hegedüs Ágnes, ma-komp, I. év

Iszlai Ede, mesterképzés I. év

Jakab Eszter, LMA, II. év

Simándi Mercédesz, mesterképzés I. év

Vincze Zalán, ma-né, III. év

 

Zsemüjkin zümkile

2018-ban  mesterséges nyelv kreálása volt a szakkollégium egyik tevékenysége, amellyel elég sok időt foglalkoztak a szakkollégisták. A nyelv neve zsemüjkin zümkile. Eredményeiket a Miért csinál valaki mesterséges nyelvet? Elmondjuk, hogy mi miért csináltunk című KMEI-s Szakkollégiumi délutánon mutatták be 2018 májusában. A bemutatót Hegedüs Ágnes elsőéves hallgató és Kelemen Kriszta-Mónika, Péter Ágnes, Vincze Zalán másodéves hallgatók vezették le.

 

Díjazott szakkollégisták a 2017-es ETDK-n

 

A Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium két tagja kapott díjat a 2017. május18--21. között zajló Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián.

1. díjat szerzett Breier Andrea A habituális aspektus problematikája a magyar nyelvben című dolgozatával, irányítója dr. Németh Boglárka,

és dicséretet kapott Péter Ágnes Állatok és becsmérlés a 16--19. századi Erdélyben című dolgozatával, irányítója dr. Fazakas Emese.

Nagyon örülünk sikerüknek, és büszkék vagyunk a munkájukra.

 

Szakkollégisták a 2016–2017-es tanévben

Ádám Szilamér (elsőéves hallgató)

Anghel Anna (elsőéves hallgató)

Airizer Andrea (másodéves hallgató)

Biró Beáta (másodéves hallgató)

Both Csaba Attila (másodéves mesteris hallgató)

Breier Andrea (harmadéves hallgató)

Péter Ágnes (elsőéves hallgató)

Oláh Hajnalka-Renáta (másodéves hallgató)

Tulit Gyopár (harmadéves hallgató)

 

Beszámoló

(2007–2010)

 

A Szakkollégium fő tevékenységei a következők:

(1) tutoriális alapon működő kutatási projektek

(2) a diákok önálló kutatásai eredményeinek bemutatása

(3) szakkollégiumi előadások

 

Ide kattintva többet is megtudhat.

 

1. Tutoriális alapon működő kutatási projektek; 2. A diákok önálló kutatási eredményeinek bemutatása

A tutori képzés 6 hónapot ölel fel, mely alatt az egyéni konzultációk eredményeképpen a szakkollégistáknak egy tudományos igénnyel megírt, szakmailag megfelelő színvonalú, formailag jól szerkesztett dolgozatot kell benyújtaniuk határidőre a hat hónapos kutatómunkájuk  elszámolásaként, illetve pozitív véleményezés esetén ezzel akár az ETDK-ra, akár a kari TDK-ra kell jelentkezniük. A dolgozatot két bíráló minősíti: a tutor maga, illetve az általa kijelölt, tudományos fokozattal rendelkező szakember. (A szakkollégiumi szabályzat értelmében, amennyiben a bírálatok alapján egy dolgozat nem minősül elfogadhatónak, a hallgató nem jelentkezhet TDK-ra, és – mivel ennek folytán nem teljesíti maradéktalanul szakkollégiumi tagság fenntartásának feltételeit – nem veheti fel az ösztöndíja második részletét.)

 

Hallgatók és tutorok a 2007/2008-as tanévben

Név, évfolyam

Évfolyam, szak

Tutor

Demeter Ildikó

I. év, olasz–magyar

Pethő Ágnes

Solymosi Boglárka

I. év, olasz–magyar

Pethő Ágnes

Mike Ágnes

II. év, német–magyar

Pethő Ágnes

Szász Brigitta

IV. év, ref–magyar

Csomortáni Magdolna

Szabó Emília

I. év, magyar–német

Fazakas Emese

 

Dr. Pethő Ágnes, egyetemi docens 3 hallgató tevékenységét irányította:

 • Mike Ágnes, II. éves hallgató (német–magyar szak)
 • Solymosi Boglárka, I. éves hallgató (olasz–magyar szak)
 • Demeter Ildikó, I. éves hallgató (olasz–magyar szak).

Mike Ágnes az illat irodalmi és filmes reprezentációit kutatta egy regény és megfilmesítésének példáját véve alapul, ugyanakkor megvizsgálta az illat reprezentációit a mozgóképes reklám intermediális (képet és nyelvet egyaránt használó) szövegtípusában is.

A két elsőéves hallgató Jim Jarmusch-filmeket vizsgált abból a szempontból, hogy ezekben a filmekben milyen szerepet játszik a nyelvi kommunikáció (Solymosi Boglárka:Nyelvi kettősség az idegenben. Jim Jarmusch: Florida, a paradicsom; Demeter Ildikó: A beszéd funkciói Jim Jarmusch Kávé és cigaretta című filmjében). A témaválasztást nemcsak az indokolta, hogy ez bármely film esetében vizsgálható, hanem az, hogy Jarmusch filmjei általában a nyelvről, a nyelvhasználatról szóló filmes reflexióknak is tekinthetők.

A kutatás közben, a II. félév elején, a hallgatók részeredményeiket egy nyílt szemináriumon mutatták be, ezen a szemináriumon zömmel III. és IV. éves hallgatók vettek részt, és nagy érdeklődéssel kísérték a felvetett kérdéseket.

A szakkollégiumi munka eredménye az ETDK-n bemutatott dolgozat volt. Mindhárom hallgató mutatott be dolgozatot a választott témában. Közülük Mike Ágnes dolgozata (Parfüm. Az illat mediális reprezentációi) bizonyult a legalaposabbnak, a leginkább kiérleltnek. Ő ETDK-helyezést is ért el (II. díj).

Dr. Csomortáni Magdolna, egyetemi adjunktus Szász Brigitta, IV. éves, református valláspedagógia–magyar szakos hallgató kutatásait irányította. A hallgató a leíró magyar névtan egyik aktuális témáját választotta kutatási témaként, egy még feltáratlan nyárádmenti település, Jobbágyfalva mai élő és történeti helyneveinek adattári bemutatására vállalkozott. Kutatási témája gyűjtési feladatait a helynévgyűjtés módszertana alapján egyrészt önálló élőnyelvi, helyszíni gyűjtéssel, másrészt marosvásárhelyi levéltári kutatásokkal próbálta megoldani. Feltárt adatanyagát szócikkes adattári keretekben igyekezett bemutatni. Meghatározott vizsgálati szempontok segítségével, részletező analitikus vizsgálatokkal tárta fel adatanyaga földrajzi elterjedtségét, az egyes nevek nyelvjárási, funkcionális-szemantikai, lexikális-morfológiai komponenseit, különös tekintettel az archaikus névelemekre és a tájszavakra. Adattárában egy átfogó képet próbált nyújtani a vizsgált település helynévrendszerének diakróniájáról és szinkróniájáról. Dolgozatát (Jobbágyfalva helynevei) TDK-n mutatta be.

Dr. Fazakas Emese, egyetemi adjunktus Szabó Emília I. éves, magyar–német szakos egyetemi hallgató tutorálását vállalta el. A hallgató dolgozatában (Barna Ferdinánd élete és kora) Barna Ferdinánd hangsúlyfelfogását vizsgálta, a szerző A hangsúlyról a magyar nyelvben (Bp. 1875) c. írása alapján.

A bírálók az öt hallgatóból négynek TDK-ra javasolták a dolgozatát. Az ETDK-n helyezést elért dolgozatok letölthetők innen: http://etdk.adatbank.transindex.ro/?action=szekcio=26&i=           

 

Hallgatók és tutorok a 2008/2009-es tanévben

Név

Évfolyam, szak

Tutor

Nagy Anna

III. év, magyar–angol

Pethő Ágnes

Todor-Soó Katalin

III. év, magyar–finn

Benő Attila

Vincze Eszter Beáta

II. év, német–magyar

Fazakas Emese

 

Dr. Pethő Ágnes, egyetemi docens Nagy Anna, harmadéves magyar-angol szakos hallgatónak volt a szakmai irányítója. A hallgató által választott kutatási téma szorosan kapcsolódott ahhoz, amit előzőleg Stilisztika órán és szemináriumon tanult a kép-szöveg kapcsolatokra vonatkozóan. A választott téma: a fotográfia mint médium nyomainak vizsgálata irodalmi szövegekben. A hallgató ugyanakkor ezt államvizsga témájául is választotta, a szakkollégium keretében elvégzett munka így szerves része lett a nagyobb lélegzetű államvizsga dolgozat előkészítésének. A munka személyes konzultációkon keresztül valósult meg, amelyek során az elemzendő szöveg kiválasztására, az alapvető kérdések megfogalmazására, a médiumelméleti, irodalomelméleti, illetve nyelvészeti szempontból releváns szakirodalom kijelölésére, valamint az elemzés szempontjainak kiválasztására került sor. A munka végterméke egy TDK-n is bemutatható dolgozat lett, melynek címe: Az emlékezés nehézségei. Albumpoétika és ekphrasztikus nyelv Márton László Árnyas főutcacímű regényében. A hallgató a TDK-ra nagyon komolyan készült, tutora és lektora észrevételei alapján több ízben részletesen átírta, javította a dolgozatát. A dolgozat érdemeit elismerve a ETDK bíráló bizottsága II. díjban részesítette a hallgatót.

Dr. Benő Attila egyetemi docens Todor-Soó Katalin, harmadéves magyar-finn szakos hallgató kutatásait koordinálta. Ennek az együttműködésnek köszönhetően Todor-Soó Katalin (dolgozatának lektora által is) elfogadhatónak minősített dolgozatot írt Szleng és fordítás – James Jones From Here to Eternity (Most és mindörökké)című regényének magyar fordítása alapján címmel, mellyel ETDK-án I. díjat nyert.

Dr. Fazakas Emese, egyetemi adjunktus Vincze Eszter Beáta, II. éves magyar-német szakos hallgató kutatását vezette. Vincze Eszter Pázmány Péter prédikációinak nyelvét szerette volna vizsgálni. A téma túl tágnak bizonyult, ezért később a kutatást Pázmány Péter három, nevelői szándékkal írt prédikációinak retorikai és szövegtani vizsgálatára szűkítette le. A kutatás eredménye a Hogyan nevel Pázmány Péter? (Pázmány Péter három prédikációjának retorikai és szövegtani vizsgálata) című dolgozat. A dolgozat a retorikai és a szövegtani szempontokat nem választja szét, mely lehetővé teszi, hogy egységében tárja elénk a szövegek közötti összefüggéseket, eltéréseket. A dolgozat szerkezete, felépítése logikus, a hallgató lépésről lépésre bontja ki mondanivalóját. Hivatkozásai pontosak, a könyvészet összeállításában is a követelményeknek megfelelően jár el. A hallgató dolgozatával részt vett az ETDK-n, ahol III. díjat nyert.

A bírálók mindhárom hallgatónak TDK-ra javasolták a dolgozatát. Az ETDK-n helyezést elért dolgozatok letölthetők innen: http://etdk.adatbank.transindex.ro/?action=szekcio=26&i=  

 

Hallgatók és tutorok a 2009/2010-es tanévben

Név

Évfolyam, szak

Tutor

Ösztöndíjas?

Györffy Zsolt

I. év, német–magyar

Benő Attila

igen

Kővári Ilona

magiszteri, I. év

Kádár Edit

igen

Haindrich Helga-Anna

magiszteri, I. év

Csomortáni Magdolna

igen

Szabad László

II. év, magyar–angol

Máthé Dénes

nem

Jánk Anna

I. év, magyar–angol

Benő Attila

nem

 

Dr. Csomortáni Magdolna, egyetemi adjunktus Haindrich Helga I. éves magiszteri hallgató személynévtani vizsgálatait irányította. A Szatmár megyei Mezőfény hivatalos személynévanyagára vonatkozó kutatások az első félévi névtani kutatásokra épülő névtani és szociolingvisztikai szempontokat követtek, két témakör (a névállomány bemutatása és annak társadalmi, pontosabban nemek meghatározta vetületei) kapcsán. Az ide vonatkozó szakirodalom alapján előkészített és előzetesen benyújtott dolgozatrészletek áttanulmányozása alapján kiszűrt problémás kérdések megbeszélésére, újabb szempontok bevezetésének szükségességére, tartalmi, szerkesztési, szaknyelvhasználati problémák tisztázására koncentráltak a tutori foglalkozások. A hallgató ugyanakkor ezt magiszteri dolgozata témájául is választotta, a szakkollégium keretében elvégzett munka így szerves része lett a nagyobb lélegzetű dolgozat előkészítésének. A munka végterméke egy TDK-n is bemutatható dolgozat lett, melynek címe: A Szatmár megyei Mezőfény hivatalos személynévanyagának vizsgálata. A hallgató a TDK-ra nagyon komolyan készült, tutora és lektora észrevételei alapján több ízben részletesen átírta, javította a dolgozatát. A dolgozat érdemeit elismerve a ETDK bíráló bizottsága II. díjban részesítette a hallgatót.

Dr. Kádár Edit, egyetemi adjunktus Kővári Ilona, I. éves magiszteri hallgató kutatását vezette. A hallgató dolgozatában (Kötelező határozó vagy adverbiális predikátum?) a magyar grammatikának olyan problematikus jelenségével mer foglalkozni, amelyet a klasszikus nyelvtanok lehetőség szerint elkerülnek. A kérdést a legújabb (magyar és angol nyelvű) szakirodalom szempontjai szerint releváns példákkal és meggyőző logikával, érveléssel mutatja be. Noha a dolgozat (a többszöri átdolgozás ellenére) módszertani, elméleti és terminológiai tekintetben sem lett kifogástalan, valamint több kérdést hagyott nyitva, mint amennyit megválaszol, mindenképpen érdeme, hogy első lépésnek számít egy eddig nem vizsgált területen (vö. lokatív predikátumok kérdése a magyarban), és erről tud pregnáns kijelentéseket tenni.

Dr. Benő Attila egyetemi docens Győrffy Zsolt, elsőéves német–magyar szakos hallgató kognitív nyelvészeti és tudományfilozófiai dolgozatának az irányítását és kutatásainak koordinálását végezte. Ennek az együttműködésnek (és a dolgozat lektora, Szilágyi N. Sándor részletes bírálatának és útmutatásainak) köszönhetően Győrffy Zsolt elfogadhatónak minősített dolgozatot írt A természet és a szabályok. Konstruktumok a tudományos vitában címmel, mellyel az ETDK-án III. díjat nyert.

A bírálók mindhárom ösztöndíjas hallgatónak TDK-ra javasolták a dolgozatát. Az ETDK-n helyezést elért dolgozatok letölthetők innen: http://etdk.adatbank.transindex.ro/?action=szekcio=26&i=

 

3. Szakkollégiumi előadások

Mivel a szakkollégium egyik fő feladata az egyetemi oktatáson túlmenő szakmai képzés biztosítása, ezért a tutoriális képzés mellett a Szakkollégiumi délutánok keretében a hallgatók nyelvészeti előadásokon is részt vehettek. A havonta megrendezett eseménysorozat alkalmával a szakkollégium tutorai saját kutatásaikról, éppen folyó nyelvészeti projektekről, módszertani kérdésekről adtak elő, illetve tartottak ezekkel kapcsolatos műhely jellegű foglalkozásokat. Az előadások nemcsak az aktuális, hanem a leendő szakkollégistáknak is szóltak, illetve tágabban a nyelvészeti gondolkodás iránt érdeklődő hallgatóknak. Az előadások célja volt az egyetemi képzést kiegészítő ismeretek kiszélesítése és elmélyítése, egy-egy szélesebb érdeklődésre számot tartó téma kapcsán többféle szemléletmód megmutatása, ütköztetése, és nem utolsó sorban a tanszéken folyó kutatások „nyilvánossá tételével” és a tanrenden kívüli nyelvészeti kérdések bemutatásával/megvitatásával egyszersmind jövőre próbáltunk szakkollégistákat, nyelvészet iránt érdeklődő hallgatókat „toborozni”.

 

Az 2007/2008-as tanév előadásai:

 • 2007. november 27. – Benő Attila: A kisebbségi magyar nyelvváltozatok lexikológiai sajátosságai
 • 2007. december 11. – Fazakas Emese: Az Erdélyi magyar szótörténeti tármunkálatai
 • 2008. január 15. – Kádár Edit: Szórendi vizsgálódások
 • 2008. március 3. – Máthé Dénes: A retorika lehetőségei a XXI. század elején
 • 2008. március 10. – Pethő Ágnes: Az irodalom illata, a beszélgetés íze – mozgóképen
 • 2008. április 7. – Péntek János: Szóföldrajz és lexikográfia a moldvai magyar nyelv leírásában
 • 2008. május 5. – Szilágyi N. Sándor: A szimbolikus viselkedés és nyelvi vonatkozásai

 

Az 2008/2009-es tanév előadásai:

 • Dr. Benő Attila egyetemi docens előadással egybekötött műhelybeszélgetést vezetett a szakkollégium tagjainak, az érdeklődő hallgatóknak és kollégáknak. A szakmai megbeszélés témája a román intézménynevek magyarításának kérdése volt, különös tekintettel a fordítási egyenértékűség és a kisebbségi nyelvhasználat problémáira.
 • Dr. Máthé Dénes egyetemi docens retorikai kérdésekre fókuszált Vitakozzunk, de hogyan?! c. előadásában.
 • A budapesti Geolingvisztikai Műhely is a Szakkollégiumi délutánok keretében mutatkozott be egyetemünkön, két előadással:
 • Bárth János – Vargha Fruzsina Sára: Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárának feldolgozása;
 • Vargha Fruzsina Sára – Vékás Domokos: Betekintés a számítógépes dialektológiába (Interaktív dialektometriai térképek, magyar nyelvjárási hangoskönyvek, beszélő térképek).
 • A KAB szervezésében, az Értékek Akadémiája előadássorozat keretében sorra került nyelvészeti előadás  (Petőfi S. János akadémikus, a Maceratai Egyetem professzora Jelentéstulajdonítás. Szövegek megközelítése szövegtani keretben címmel tartott előadást) szintén a szakkollégisták programválasztékát gazdagította.

Az 2009/2010-es tanév előadásai:

 • Fazakas Emese (BBTE BTK): Szótárszerkesztés régen és ma
 • Benő Attila (BBTE BTK): A kisebbségi magyar nyelvváltozatok szókincsének vizsgálata és a Termini kutatóhálózat internetes adatbázisa
 • Terbe Erika (ELTE, Budapest): Jó Katus, szerető leányom – egy főúri hölgy levelei a 16. századból
 • Sárosi Zsófia (ELTE, Budapest): Bevezetés a történeti szociopragmatikába
 • Szakkollégiumunk részt vett a KMEI által rendezett, a szakkollégiumok bemutatkozására szánt Nyílt napon is, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozata, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet és a Kriza János Néprajzi Társaság közös rendezésében sorra került Kultúra és piac c. konferencián. 
 • A KAB szervezésében, az Értékek Akadémiája előadássorozat keretében sorra került nyelvészeti (Csépe Valéria: A többnyelvűség dicsérete) és etológiai (Csányi Vilmos: A kutya mint modell az emberi viselkedésevolúció kutatásában) előadás, egy szakbizottsági előadás (Petőfi S. János: A kommunikáció vizsgálatának interdiszciplináris keretei), valamint a BBTE BTK Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottsága által 2010. április 16–17. között megrendezett A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II. című konferencia szintén a szakkollégisták programválasztékát gazdagította.

Kádár Edit,

                                                                                              a Márton Gyula Szakkollégium vezetője

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro