< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Oktatás

Főoldal /

Fokozati vizsgák

Az I. és II. fokozati vizsgák programja magyar nyelv és irodalomból, illetve annak szakmódszertanából az Oktatási Minisztérium hivatalos honlapján tekinthető meg.

A fokozati vizsgák időpontjait a Tanárképző Intézet határozza meg. Kérjük kövessék az Intézet román és a magyar nyelvű honlapjait.

 

I. FOKOZATI KOLLOKVIUM

- témajavaslatok -

 

Magyar nyelv és irodalom

 

Az itt felsoroltakon kívül más témában is lehet (vagy más oktatónál is) dolgozatot írni, csak előzetes egyeztetésre van szükség

 

Témavezető egyetemi oktatók

Benő Attila – attilabe@yahoo.comattila.beno@ubbcluj.ro

Csomortáni Magdolna – mcsomortani@yahoo.com

Fazakas Emese – fazakasemese@gmail.com

Kádár Edit – ekadar@yahoo.com

Zsemlyei Borbála – zsemlyei@yahoo.com

Fóris Ferenczi Rita – ferenczirita@yahoo.com

Balázs Imre József – lutraro@yahoo.com

Berszán István – iberszan@yahoo.com

Egyed Emese – egyedemesek@yahoo.com

Gábor Csilla – gaabor.csilla@gmail.com

Orbán Gyöngyi – orbangyongy@gmail.com

Selyem Zsuzsa – selyemzsuzs@yahoo.com

Szabó Levente – tszabolevente@gmail.com

 

1. Nyelvi nevelés az aktuális V–VIII. osztályos, funkcionális szemléletű, a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületre fókuszáló tanterv perspektívájából.

2. Szaktudományi (nyelvészeti) és módszertani problémák az ismeretközpontú nyelvtantanításról a képességközpontú nyelvi nevelésre való áttérésben. 

3. Kísérleti tananyag egy-egy nyelvi/nyelvtani kérdéskör funkcionális megközelítésére.

4. Kísérleti oktatási anyag kidolgozása a tanulók alapnyelvének és a nyelvi környezetének függvényében.

5. A nyelvi megértés szintjei (beszédértés, írott szöveg megértése) az oktatás különböző fokozatain.

6. A tanulók csoportos munkájának megszervezése az anyanyelv órán.

7. A nyelvi változás megismertetésének lehetőségei a középiskolai oktatásban.

8. Az egykorú nyelvállapot és az írói nyelvhasználat szembesítése 16–19. századi irodalmi szövegekben.

9. A helyi nyelvjárás és az irodalmi nyelv viszonya az általános iskolai anyanyelvoktatásban.

10. Regionális elemek a tanulók nyelvhasználatában.

11. Kontaktuselemek és –jelenségek a tanulók nyelvhasználatában.

12. A nyelvtan oktatása kontrasztív alapon.

13. A nyelvi produktivitás és kreativitás fejlesztése az általános iskolában.

14. A kognitív szemantika alkalmazásának lehetőségei a szövegértés fejlesztése érdekében

15. A nyelvi jelenségek funkcionális megközelítésének módja

 

 1. Az irodalomóra mint hermeneutikai szituáció
 2. Az irodalomolvasás mint az esztétikai tapasztalatban részesülés lehetőségei irodalomórán
 3. A megértés-értelmezés-alkalmazás hármas egységének megvalósulása az irodalmi szövegek olvasásában
 4. A dialogicitás elvének érvényesülése irodalomórán
 5. Az irodalmi művek történő megértésének lehetőségei oktatási szituációban
 6. A történeti érzék fejlesztésének lehetőségei irodalomórán
 7. A hatástörténeti tudat szerepe a műértelmezésben
 8. Az irodalmi mű mint „eminens szöveg” értelmezése irodalomórán
 9. Irodalomoktatás és környezet
 10.  Ökokritikai olvasatok (pl. Áprily Lajos, Dsida Jenő, Nemes Nagy Ágnes, Bodor Ádám...)
 11. Irodalomoktatás mindenkinek: az írás és olvasás figyelemgesztusai és a mindennapi gyakorlati tájékozódás

12. Olvasási stratégiák és elméleti paradigmák az irodalomtanításban (pl. strukturalizmus, irodalmi hermeneutika, dekonstrukció stb.)

13. Az esztétikai nevelés lehetőségei

14. A szövegekkel foglalkozó tudományok (pl. retorika, grammatika, poétika, esztétika, filozófia stb.) „találkozása” irodalomórán

15. Az irodalomtanítás komparatív megközelítése (pl. román és magyar, vagy magyarországi és romániai irodalomtanítási modellek)

16. Az olvasás médiumai

17. Az olvasás mint rituális folyamat

18. A Balassi-kutatás eredményei és a középiskolai oktatás

19. Elektra történetének értelmezései: Szophoklész, Euripidész, Bornemisza.

20. Fejezetek a magyar nyelvű iskolai színjátszás történetéből (pl. Csokonai iskoladrámája)

21. Magyar nyelvű művek világirodalmi összefüggésben (pl. Petőfi János vitézének forrásai (ókori, reneszánsz…)

22. Valamely, a 19. század második felében kiadott vidéki irodalmi lap, időszaki kiadvány, olvasóegylet, irodalmi társaság, színház működésének filológiai feltárása, irodalomszemléletének értelmezése

23. Világirodalmi toposzok újraértése a korai magyar modernizmus szövegeiben: a végzetes nő, a dandy, a Jónás-toposz a századvég-századelő magyar irodalmában

24. Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba c. könyvének hasznosíthatósága a kortárs irodalom megértésében

25. Az írás szerepe az identitás megformálásában Ottlik Géza Iskola a határon c. regényében

26. Weöres Sándor alternatív irodalmi kánonjának jellegzetességei, lehetséges hatásai a nevelésben

 

 

Magyar Néprajz és Antropológia Intézet

 

I. Fokozati vizsga – témák, területek

Név, funkció

Témák, területek

e-mail

Czégényi Dóra Andrea, adjunktus

Hiedelmek, helyi mítoszok, helyi szokások, etnoszemiotika, etnobitanika

czegenyidora@yahoo.com

Keszeg Vilmos, egyetemi tanár

Hiedelmek, helyi mítoszok, helyi szokások, paraszti írásbeliség, élettörténet, népköltészet, helyi emlékezet

vkeszegv@gmail.com

Könczei Csilla, előadótanár

Vizuális kultúra, táncantropológia

kcsilla2003@yahoo.com

Pozsony Ferenc, egyetemi tanár

Helyi szokások, balladák, helytörténet, interetnikus kapcsolatok

pozsonyferenc@yahoo.com

Szabó Á. Töhötöm, adjunktus

Gazdálkodási hagyományok, tájfenntartási és tájhasználati hagyományok, helyi szokások

szabo_tohotom@yahoo.com

Szikszai Mária, adjunktus

Művészetantropológia, képek és szimbólumok, helyi emlékezet

szikszaimaria@@yahoo.com

Tánczos Vilmos, egyetemi tanár

Vallási kultúra és vallási hagyományok, csángó kultúra, helyi szokások, népköltészet, képek és szimbólumok

tanczosvilmos@yahoo.com

 

 

Előzetes tudnivalók a II-es fokozati tanári vizsgáról
 
2019-ben a tanárok számára szervezett II-es fokozati felkészítőre július 12-én kerül sor: 8–14 óra között lesz a felkészítő szaktárgyakból és módszertanból, 15–20 óra között pedagógiából.
A jelölteknek az idéntől 100 lejt kell fizetniük a felkészítőn való részvételért a következő bankszámlára: DPPD-UBBCluj, cont RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj.

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro