< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal /

Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium

 

MNY.jpg

A Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégiumot a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke alapította azzal a céllal, hogy a nyelvészet iránt érdeklődő, az alapképzésben és a mesteri képzésben részt vevő hallgatók számára az egyetemi kereteken túl biztosítson szakmai fórumot, képzést, kutatási lehetőséget. Tutoriális rendszerben működik, és ezt a Szakkollégiumi délutánok előadás-sorozata egészíti ki. A Szakkollégium 2008-tól vesz fel hallgatókat, és keretében és folyományaként eddig több szakdolgozat, magiszteri dolgozat és TDK-dolgozat született. Távlati célja a szakmai utánpótlás kinevelése.

A szakkollégium Facebook-oldala.

 

A szakkollégium fő tevékenységei:

(a) tutoriális alapon működő kutatási projektek (rendszeres konzultációk)

(b) műhelytevékenység különféle nyelvészeti témákban (kiscsoportos megbeszélés, tutoriális segítséggel)

c) meghívott előadók előadásai, műhelyei

 

Miért jelentkezz a szakkollégiumba?

 • Mert érdekel a nyelvtudomány, ezért szeretnél az egyetemi képzés által lefedett témákban még jobban elmélyülni, és olyan témákban is tájékozódni, amik nem szerepelnek a nyelvészeti tantárgyak tematikájában.
 • Mert szeretnéd kipróbálni magad valamilyen kutatási területen, az általad választott téma valamelyik szakértőjével tutoriális rendszerben együttműködve lebonyolítani egy nyelvészeti kutatást.
 • Mert szeretnél tapasztalatokat szerezni a tudományos kutatás terén, egyúttal megalapozni a későbbi szakdolgozatod vagy mesteri disszertációd munkálatait.
 • Mert végzősként szeretnél jó szakdolgozatot / mesteri disszertációt írni, és ehhez szükséged van az intenzív tutoriális együttműködésre és folyamatos motivációra a kezdetektől fogva, hogy elkerüld a túlzott halogatást.
 • Mert szeretnéd minél impozánsabbá tenni a szakmai önéletrajzodat a majdani pályázatokra, felvételikre, álláskeresésre való tekintettel.

 

A Szakkollégiumi délutánok és műhelyek általában szerdánként, 18–20 óra között lesznek, 2-3 heti rendszerességgel. Vakációban és vizsgaidőszakban a közös szakkollégiumi tevékenységek szünetelnek.

 

Ha jelentkezni szeretnél a szakkollégiumba, nézd meg a Jelentkezni szeretnék! menüpontot.

 

Tutoriális képzés

A tutoriális képzés a szakmai képzés leghatékonyabb formája. Azt jelenti, hogy a hallgató egyéni szakmai érdeklődésének megfelelően egy tudományos fokozattal rendelkező oktatót – tutort – választ, akivel a képzés keretében heti (vagy általa választott gyakoribb vagy ritkább) rendszerességgel konzultál. A tutori képzés a 2023–2024-es tanévben 5 hónapot ölel fel, mely alatt az egyéni kutatómunka és a konzultációk eredményeképpen egy nyelvészeti témájú tudományos dolgozatot vagy tudományismertető videót kell benyújtaniuk.

A tutoriális képzésre vonatkozó minimális kritériumok különböznek az  elsőéves hallgatók és a másod-, harmadéves, valamint mesteris hallgatók esetében.

 

Elsőéves szakkollégistákra vonatkozó kritériumok

Amennyiben nem vállalják a tudományos dolgozat megírását (az erre vonatkozó kritériumokat lásd alább), választhatják a következő alternatívát: tudományismertető YouTube-videó készítése választott nyelvészeti témában. A tudományismertető anyag létrehozásának feltétele az alapos tájékozódás a választott témában (pl. 5–8 tanulmány elolvasása), a releváns résztémák és problémák azonosítása, a szerzett ismeretek rendszerezése és ezeknek a koherens, érthető és kreatív prezentálása.

 

Másod-, harmadéves és mesteris szakkollégistákra vonatkozó kritériumok

Minimum 15 oldalas tudományos dolgozat megírása választott nyelvészeti témában. A dolgozatnak  –  melyet az ETDK-n vagy más konferencián be kell mutatni – tudományos igénnyel megírt, szakmailag megfelelő színvonalú, formailag jól szerkesztett (l. jegyzetapparátus, hivatkozások, irodalomjegyzék) dolgozatnak kell lennie. Ennek értelmében a dolgozat bírálói elsősorban az alábbi szempontok alapján értékelik a munkát:

– az egyéni munka és az önálló eredmények aránya a dolgozatban;

– a dolgozat szakszerűsége, stílusa;

– a téma időszerűsége, megközelítésének módja és sokszínűsége;

– a kapott eredmények értékelése, a konklúzió helyessége;

– a felhasznált irodalom alkalmazása, a hivatkozások megléte;

– az egyéb formai követelmények teljesítése.

 

A dolgozat vagy tudományismertető anyag témájának kiválasztásához a hallgatók segítséget kapnak. Az egyéni érdeklődési kör és preferenciák függvényében összekötünk minden szakkollégistát egy tutorral, akivel közösen megállapodnak a kutatás témájában és menetében.

A tutori képzés lejártával a dolgozatot vagy tudományismertető anyagot két bíráló minősíti, a fenti szempontok szerint. Az egyik bíráló a tutor maga, a másik a tutor által kijelölt, tudományos fokozattal rendelkező szakember. Amennyiben a bírálatok alapján a benyújtott anyag nem minősül elfogadhatónak, a hallgató nem teljesítette maradéktalanul a szakkollégiumi tagság fenntartásának feltételeit (l. alább).

A dolgozat vagy tudományismertető videó leadási határideje: 2024. április 8., éjfél. Az anyagokat elektronikusan kell eljuttatni a boglarka.nemeth@ubbcluj.ro  címre.

A szakkollégium tutorai és a javasolt kutatási területek

 • dr. Benő Attila egyetemi docens a szociolingvisztika, a nyelvi érintkezések (kontaktológia) és a fordítástudomány iránt érdeklődő hallgatóknak ajánl kutatási témákat;
 • dr. Csomortáni Magdolna egyetemi adjunktus a névtan területéről ajánlja a következő kutatási témákat: 1. a helynévadási norma vizsgálata; 2. a helynévrendszertani interferencia jelensége; 3. a hivatalos személynévrendszer kontaktusjelenségei; 4. a névdivat mint attitűd;
 • dr. Fazakas Emese egyetemi docens a nyelvtörténeti kérdések, a nyelvtudomány-történet, a kognitív nyelvészet és a magyar mint idegen nyelv tanítása iránt érdeklődők számára ajánlj témákat;
 • dr. Kádár Edit egyetemi docens morfológiai, szintaktikai jelenségekkel, illetve az anyanyelvoktatással kapcsolatos kutatások irányítását vállalja;
 • dr. Németh Boglárka egyetemi adjunktus szemantikai, pragmatikai és szociolingvisztikai kutatások irányítását vállalja;
 • dr. Péntek János professor emeritus geolingvisztikai és dialektológiai kutatások irányítását vállalja.

 

Műhelyek és előadások

Mivel a Szakkollégium egyik fő feladata az egyetemi oktatáson túlmenő szakmai képzés biztosítása, ezért a tutoriális képzés mellett a Szakkollégiumi délutánok keretében a hallgatók nyelvészeti műhelymunkákon és előadásokon vesznek részt. Ezeknek célja kettős: (1) Lehetőséget teremteni a szakkollégistáknak arra, hogy a nyelvészet olyan területeit/témáit ismerjék meg részletesen, amely őket érdekli, de nem kerül rájuk sor az aktuális tantárgyak keretén belül. (2) Lehetőséget teremteni a szakkollégistáknak arra, hogy olyan módon foglalkozzanak nyelvészeti témákkal, amely közel áll hozzájuk (informális, „egymástól tanulunk” jelszóra építve), és egy adott téma részletes megismerését eredményezi.

A nagyközönség számára meghirdetett nyílt előadásokon és műhelyfoglalkozásokon bárki részt vehet.

 

Szakkollégiumi tagság (2023‒2024-es tanév)

A szakkollégiumi tagság feltétele a jelentkezést követően a szakkollégiumi tevékenységeken való jelenlét és aktív részvétel. Ezen felül a szakkollégista vállalja, hogy eleget tesz a fentebbi Tutoriális képzés cím alatt bemutatott kritériumoknak (vállalja, hogy 2024. április 8-áig benyújtja az elkészült dolgozatot, melyet valamely diákköri konferencián bemutat; elsőévesek esetében választható opció a tudományismertető videó készítése is, melynek leadási határideje megegyezik a dolgozatokéival).

A szakkollégiumi tagsággal kisebb ösztöndíj is megpályázható. Az ösztöndíjas helyek száma és az ösztöndíj mértéke a szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók számának és a kritériumok teljesítésének függvényében alakul. Ezzel kapcsolatban az első félév második felében várható további tájékoztatás.

 

A szakkollégium vezetője a 2023–2024-es tanévben: Németh Boglárka

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro