< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

13 éve

Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvétel

Pályázati felhívás

A pályázat céljai:

- Magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2011/2012. tanévben tanulmányokat folytató hallgatók tutoriális képzése, tudományos-kutatási program biztosítása.
- A felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tehetséggondozása
- A program révén a BI MÁSZ feladata, hogy a tutor által értékelt és/vagy az oktatási intézmény által értékelt tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum elkészítését, vagy egyéb szakmai teljesítmény elérését a Programtanács döntése alapján támogassa.

Pályázhat:

- Minden olyan külföldi állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén állandó lakcímmel NEM rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy egységes osztatlan képzésben folytat tanulmányokat és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!
- Az a hallgató, aki a Balassi Intézettel szakkollégiumi jogviszonyban áll, vagy az a hallgató, aki vállalja, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2011/2012. tanévben szakkollégiumi jogviszonyt fog létesíteni.
- Az a hallgató, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik két lezárt félévvel, melyek súlyozott átlaga nem rosszabb 4.00-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy rendszer esetén az adott országban a 4.00-nak megfelelő átlagnál).

Általános tudnivalók:

- A Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program egyéni munkaterv szerint végzett speciális képzést jelent, amelynek célja nem valamely kötött tanterv teljesítése, hanem a képzés során létrejövő, tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum.

- A programban részt vehet:
- az a „Famulus” (kezdő) pályázó, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben nem vett rész a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban.
- az a „Magister” (haladó) pályázó, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben rész vett a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban és azt eredményesen teljesítette.
- A programban részt vevő hallgató adott félévben köteles felvenni a tutoránál egy 2 kredit értékű konzultációt.
- A hallgató köteles a Márton Áron Szakkollégium képzési kínálatából félévente legalább 2 kreditértékű tárgyat elvégezni, nyelvvizsga hiányában a nyelvi kurzusokat előnyben részesíteni.
- A programba kerülést követően a teljesített kreditek alapján a hallgató ösztöndíjra jogosult, amennyiben teljesíti a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program Szabályzatának feltételeit. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, legalacsonyabb mértéke 20 000 Ft/hó.
- A programban részt vevő hallgató ösztöndíjszerződést ír alá az ösztöndíj adományozójával.
- A Tehetséggondozó Programban részt vevő azon hallgató, aki legalább 5 kutatási és publikációs kreditet szerzett, BI MÁSZ Tehetség Oklevelet kap, amely – a teljesített kutatási és publikációs kreditek részletes felsorolása mellett - tanúsítja a programban való részvétel sikerességét.
- A pályázó hallgatók tudomásul veszik, hogy az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele a magyarországi adóazonosító jel és a magyarországi bankszámlaszám megléte, melynek megszerzésével kapcsolatban az Ösztöndíjas köteles eljárni.
- A pályáztatás előkészítési és döntés-előkészítési (a benyújtott pályázatok értékelési és minősítési) feladatainak ellátására testületi állásfoglalást hozó BI MÁSZ Értékelő Bizottságot kell létrehozni.
- A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma bonyolítja.

Szükséges mellékletek, igazolások:

- Magyar nyelven pontosan kitöltött és megküldött pályázati adatlap, mely kizárólag a Balassi Intézet elektronikus ügyfélkapu felületén keresztül érhető el: http://sao.bbi.hu/. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva, a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt postai úton, vagy személyesen a megjelölt határidőig benyújtja a megadott elérhetőségek valamelyikén. (FONTOS! Azoknak a pályázóknak, akik rendelkeznek MÁSZ Neptun kóddal nem kell külön regisztrálniuk, a Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre!)
- Hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2011/2012-es tanév őszi, majd tavaszi szemeszter).
- Hiteles/eredeti igazolás az utolsó két lezárt tanulmányi félév index oldalairól; ennek hiányában index bemutatása, vagy a tanulmányi félévek eredményeinek ETR-ből/NEPTUNBÓL történő hiteles igazolása –
- Szakmai ajánlás (melynek tartalmaznia kell az ajánló nevét, intézményének nevét és címét) magyar nyelven.
- Az ajánló/tutor által jóváhagyott munkaterv.
- A magyar nemzetiség igazolása. (e célra alkalmas minden olyan dokumentum, amelyből a magyar nemzetiség megállapítható) - a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható.)
- Honosítási okirat, vagy születési anyakönyvi kivonat másolata.
- Lakcímkártya, vagy egyéb hivatalos dokumentum másolata, mely bizonyítja a pályázó állandó tartózkodási helyét.

Határidők:

- A pályázatok beadásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázati anyag akkor tekinthető beérkezettnek, ha az adatlap és kötelező igazolások a beadási határidőig postai - vagy személyes - úton a kiíró által megadott ügyfélszolgálatra hiánytalanul megérkezett.

- A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2011. október 15.

- A kedvezményezett által aláírt támogatási szerződések aláírásának határideje: 2011. október 31.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon, illetve a pályázathoz benyújtott mellékletekben valótlan, hamis adatot szolgáltat, vagy valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
- A pályázatokról a döntést a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül.
- A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Balassi Intézet főigazgatójához fellebbezhet, a főigazgató döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
- A pályázó a megítélt támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megszegi.

A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium – Budapest

1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
Tel: (1) 368-8860/294
e-mail: molnarf@mad.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium – Debrecen

4027 Debrecen
Egyetem sugárút 13.
Telefon: (52) 536-722
e-mail: masz@delfin.unideb.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium – Pécs

7634 Pécs
Rácvárosi út 70.
Tel: (72) 251-637
e-mail: vazsonyi_otto@masz.pte.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium – Szeged

6725 Szeged
Kálvária sugárút 87.
Tel: (62) 420-140
e-mail: kanyari@mad.hu

A postai úton – ajánlott küldeményként – érkező pályázati anyagot az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
„Tehetséggondozó Szakkollégium” jeligére

Az érdeklődők a fenti címeken, a honlapon és a megadott telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázat menetéről.

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

Pályázatokat nem küldünk vissza!

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro