< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

2 hónapja

Megjelent a Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában c. konferenciakötet

Megjelent

Benő Attila – Péntek János (szerk.):

KOGNITÍV ÉS PSZICHOLINGVISZTIKAI SZEMPONTOK A NYELVI ÉRINTKEZÉSEK VIZSGÁLATÁBAN c. konferenciakötet

A könyv a Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában című, 2019. október 21–23-án Kolozsváron megrendezett konferencia előadásainak írott változatát tartalmazza, és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai sorozat 11. kötetként jelent meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének gondozásában.

A kötet tanulmányait lektorálta: Kató Szabolcs, Lengyel Zsolt, Szilágyi N. Sándor, Tódor Erika.

A konferencia témáját az indokolta, hogy az utóbbi években a kognitív és pszicholingvisztikai szempontok alkalmazása újabb dimenziókat tárt fel a nyelvi jelenségek vizsgálatában. A szociolingvisztikai, kontaktológiai, pszicholingvisztikai és fordításelméleti kutatásokban a „kognitív fordulat” termékenyítő hatása az eddigiekben több területen megmutatkozott: a kétnyelvű beszélő nyelvi tudásának, mentális lexikonjának és szóasszociációinak értelmezésében, a szókölcsönzés és interferencia szemantikai vonatkozásainak és funkcionalitásának magyarázatában, a terminusok kritikai elemzésében, illetve a fordítási egyenértékűség kutatásában.

Az elemzésekben megjelenő felismerések, következtetések és újabb kutatási szempontok egyértelműen hasznosíthatóak a rokon területek kutatásaiban, az egyetemi képzésben, a nyelvpolitikában és az anyanyelvi oktatás stratégiáinak kidolgozásában.

 

A kötet tartalomjegyzéke:

Előszó …………………………………………………………………………………………………………..9

 

Kognitív szemlélet a kétnyelvűség kutatásában

Tolcsvai Nagy Gábor: Fogalmi és nyelvi megfelelések és eltérések

kétnyelvűségi helyzetben. Mit tudunk a kétnyelvű megismerésről

a határon túli magyarok körében? ...................................................................................................... 13

Szilágyi N. Sándor: Interferenciák és szűrőrendszerek

a kétnyelvű emberek fejében ........................................................................................……..…...……31

Benő Attila: A kognitív szemantika alkalmazási lehetőségei

a nyelvi kontaktusok vizsgálatában .................................................................................................... 47

 

Pszicholingvisztikai és pragmatikai szempontok

Lengyel Zsolt: „Idegen” elemek a mentális lexikonban: generációs

és kronológiai szempontok .................................................................................................…………..65

Bartha Krisztina: Tudatelméleti jelenségek fejlődése kétnyelvű

gyermekek vizsgálatában .................................................................................................…...……….77

Sebők Szilárd: Perspektívák váltakozása a nyelvleírásban ..............................................................92

 

A kétnyelvűség lexikológiai, terminológiai kérdései

Molnár Csikós László: Nyelvi érintkezésen alapuló neologizmusok

kognitív megközelítése .....................................................................................................……………111

Vörös Ottó: Interferenciajelenségek kognitív hátteréről ....................................................................125

Sárosi-Márdirosz Krisztina: Az erdélyi magyar jogi nyelvben megjelenő

szaknyelvi terminusok vizsgálata a román nyelvi hatás szempontjából .............................................129

Lakatos Aliz: A szleng kétnyelvű környezetben.

Egy nyelvészeti terminus fogalmi természete ....................................................................…....…….145

 

Fordítás és fogalmi egyenértékűség

Lanstyák István: Meddig Károli a Károli? A Károli-féle bibliafordítás

legújabb revíziójának relevanciaelméleti vizsgálatához ....................................................................165

Lőrincz Julianna: Az egyenértékűségi viszonyok kérdése

a groteszk fordításában .................................................................................................................... 180

Imre Attila: Kihívások az angol–magyar modalitásrendszer megfeleltetésében ..............................194

 

Kétnyelvűség, kultúra, motiváció

Fazakas Emese: A vörös, piros idegen eredetű színárnyalatai a régiségben ..................................211

Vörös Ferenc: Névadási motivációk vizsgálata a Kárpát-medencei

magyar nyelv külső régióiban ........................................................................................................... 228

Bíró Enikő: Kisebbségi kétnyelvűként a digitális térben: nyelvválasztás,

nyelvi identitás a Facebook-oldalakon ............................................................................................. 245

Molnár Bodrogi Enikő: Nyelvi ideológiák Bengt Pohjanen műveiben ............................................260

Keszeg Vilmos: Az anyanyelvhasználat mint a kegyeleti jog érvényesítése

az elhunyt emlékének megörökítésében ..........................................................................................278

Gondos Emőke: Nyelvi interferenciák az egyéni vallásgyakorlat

diskurzusaiban ..................................................................................................................................297

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro