< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

13 éve

Márton Áron Kutatói Szakkollégiumban való részvétel

Pályázati felhívás

A pályázat célja:

Magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben tanulmányokat folytató hallgatók részére a Márton Áron Kutatói Szakkollégium tutoriális rendszerű tudományos-kutatási programot biztosít. A programban résztvevő hallgatók és tutorok (vezetőtanárok)havi rendszeres ösztöndíjban részesülnek

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat.

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázás általános feltételei:

- A közép- és felsőfokú szakképzésben részt vevő személyek nem részesülhetnek támogatásban.
- A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma bonyolítja.

FONTOS tudnivalók:

1. Pályázni kizárólag a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül az előzetes regisztrációt követően lehet*:
http://sao.bbi.hu

2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít.
3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen határidőig benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

*FONTOS! Azoknak a pályázóknak, akik rendelkeznek MÁSZ Neptun kóddal nem kell külön regisztrálniuk, a Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre!

A pályázati anyag akkor tekinthető beérkezettnek, ha az adatlap és kötelező igazolások a beadási határidőig postai - vagy személyes - úton a kiíró által megadott ügyfélszolgálatra hiánytalanul megérkezett.
Az ösztöndíj támogatás 10 hónapra (2011. szeptember – 2012. június) nyerhető el,mértéke - nyertes pályázatonként - 200.000 Ft (a támogatás három részletben kerül folyósításra – 40.000,-Ft a szerződéskötéskor, 60.000,-Ft költségátalányként a leadott kutatási terv elfogadásakor és 100.000,-Ft a tanulmány le- ill. kiadásakor).

Az ösztöndíjon kívül a nyertes pályázók számára a szakmai munkát kutatásvezető, tutorok és workshopok segítik. A tutorok kiválasztáskor figyelembe vesszük a nyertes hallgatók javaslatát is. Amennyiben a pályázó nem teljesíti a szerződésben vállaltakat (nem végzi el évközben a kutatási részfeladatokat- illetve a workshopokat, nem adja le kutatási tervét majd az annak alapján készített tanulmányt), úgy a kifizetés megszakítható, illetve az addig folyósított ösztöndíjat egy összegben vissza kell fizetnie a pályázat kiíró Balassi Intézetnek. A kötetbe kerülő tanulmányt az előre megadott formátumban kell elkészíteni, szorosan együttműködve a szerkesztőkkel. A szerkesztési paraméterektől való bármilyen, előzetesen nem egyeztetett eltérés a publikálásból való kizárást vonja maga után.

A 100.000,-Ft-os ösztöndíjrész vonatkozásában a pályázat kiírója részteljesítést állapíthat meg, ebben az esetben az ösztöndíj csökkentett része illeti meg a hallgatót.
A fel nem használt ösztöndíjkeret terhére a szakkollégiumi igazgató a munka minősége, a konzultációkon és workshopokon való közreműködés, valamint az esetleges többletfeladatok alapján kiegészítő ösztöndíjban részesítheti a hallgatókat.
A kutatás során gyűjtött anyagok másolatát (visszaérkezett kérdőívek, hang- vagy képhordozóval rögzített interjúk stb.) a munka lezárásakor le kell adni. A tanulmányok első közlésének jogát a MÁSZ fenntartja.

Szükséges mellékletek, igazolások

• Pontosan kitöltött és megküldött pályázati adatlap (pályázni a kiválasztott – szakmai - témák valamelyikének választásával lehet);
• hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2011/2012-es tanév őszi szemeszter);
• hiteles/eredeti igazolás az utolsó két lezárt tanulmányi félév index oldalairól;
• szakmai ajánlás (egy vagy több szakmai ajánlás a szakmai munkában való részvételre, melynek tartalmaznia kell az ajánló nevét, intézményének nevét és címét)
• kutatási terv (mely a pályázatban és a szakmai munkában való részvétel indítékait és a publikálással kapcsolatos terveket tartalmazza) – itt tehet javaslatot a munkáját segítő tutor személyére (nem kötelező kijelölni)
• a magyar nemzetiség igazolása (e célra alkalmas minden olyan dokumentum, amelyből a magyar nemzetiség megállapítható) - a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható.
• lakcímkártya, vagy egyéb hivatalos dokumentum másolata, mely bizonyítja a pályázó állandó lakcímét.

A pályázatok elektronikus beadásának határideje: 2011. szeptember 22. 17. óra

Postai beérkezés határideje: szeptember 26.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

• Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
• Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
• A pályázatokról a döntést a BI MÁSZ főigazgató által felkért Értékelő Bizottság hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező érvényű.
• A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az eljárási szabályrendszer megsértés esetén a Balassi Intézet oktatási és tudományos főigazgató-helyetteséhez fellebbezhet, a főigazgató-helyettes döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
• Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a BI MÁSZ szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésbe foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megszegi.
• A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.
• A pályázó hallgatók tudomásul veszik, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele a magyarországi adóazonosító jel és a magyarországi forintalapú bankszámlaszám megléte, melynek megszerzésével kapcsolatban az Ösztöndíjas köteles eljárni.
A pályázatokat 2011. július 15-től lehet benyújtani.


A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:


Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium

1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
Tel: (1) 368-8860/294
e-mail: molnarf@mad.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Debreceni Szakkollégium

4027 Debrecen
Egyetem sugárút 13.
Telefon: (52) 536-722
masz@delfin.unideb.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Pécsi Szakkollégium

7634 Pécs
Rácvárosi út 70.
Tel: (72) 251-637
 vazsonyi_otto@masz.pte.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Szegedi Szakkollégium

6725 Szeged
Kálvária sugárút 87.
Tel: (62) 420-140
 kanyari@mad.hu

A postai úton – ajánlott küldeményként – érkező pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium

1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
A borítékra kérjük, írják rá: „Kutatói Szakkollégium”

Az érdeklődők a fenti címeken, a honlapon és a megadott telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázat menetéről.

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

Pályázatokat nem küldünk vissza.

 

KUTATÁSI SZAKKOLLÉGIUM - 2011-12. TANÉVI TÉMÁK

I. A Márton Áron Szakkollégium szerepe a határon túli magyar hallgatók és szervezetek támogatásában 1991-2011.

1. Educatio – MÁSZ online DPR kutatás eredményeinek elemzése
2. A MÁSZ szerepének alakulása a határon túli magyarság életében (1991 – 2011)
3. Határon túli felsőoktatási magyar ösztöndíjpolitika 1990 után

II. Kataszter – A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa. Részvétel az Oktatási Kataszter adatainak feldolgozásában – óvodák, közoktatás, felsőoktatás, tudományos műhelyek kvalitatív és kvantitatív vizsgálata.

1. Vajdasági magyar intézmények
2. Felvidéki magyar intézmények
3. Kárpátaljai magyar intézmények

III. Civil szféra, politológia

1. Magyarországon tanuló határon túli magyar fiatalok hazatérési és letelepedési tervei a kettős állampolgársági törvény ismeretében.
2. Magyar hallgatói szervezetek, mozgalmak fejlődése, tevékenységük alakulása egy határon túli régióban.
3. A politikai és a civil szféra viszonya a kisebbségi magyar közösségekben.

IV. Nyelvhasználat, nyelvi jogok – Oktatáskutatás

1. A kisebbségi nyelvi, oktatási jogok és gyakorlatok egy határon túli területen és valamely nyugat-európai országban.
2. A szomszédos országokban alkalmazott nyelvi vagy oktatási jogok és gyakorlatok összehasonlítása – azonosságok és különbségek.
3. Kisebbségi jogok és nemzetiségek - jogharmonizáció egy adott régióban.
4. A határon túli magyar anyanyelvű, roma nemzetiségű gyerekek iskolázottsági helyzete.
5. Nemzetiségi nyelvek és az államnyelv bármelyik választott régió oktatásában.
6. Kéttannyelvűség a szülőföldön.
7. Szórványoktatás helyzete a Kárpát-medencében.
8. Önálló magyar nyelvű felsőoktatás társadalmi hasznosulása és piaci értéke egy adott régióban.
9. A magyar nyelvű tankönyvkiadás helyzete egy adott régióban.
10. Magyar nyelvű pedagógusképzés a határon túli régiókban
11.Összehasonlító kutatás a magyarországi és a szomszédos országok történelem
tankönyveinek tartalmának vizsgálatáról, elsődlegesen a magyar nemzeti sorskérdések tekintetében.
12. Nyelvválasztási stratégia – domináns magyar nyelvhasználati színterek egy-egy régióban.
13. Nyelvválasztási stratégia és oktatási nyelv választásának viszonya.

V. Munkaerő-piaci kutatások

1. A kisebbségi lét és a munkaerő-piaci érvényesülés összefüggései a határon túli magyar régiókban.
2. A magyar nyelvű közép- és/vagy felsőfokú képzés (diploma) hasznosíthatósága magyar és nem magyar munkaerő-piaci környezetben.
3. Munkavállalói attitűdök és kilátások a határon túli magyar lakosság körében.
4. Karrierkövetés a magyarországi diplomát szerzett hallgatók körében (beleértve a kihelyezett tagozatok minőségvizsgálatát).
5. A legsikeresebb munkahelyteremtő projektek kutatása 1990–2010 között.

VI. Kulturális örökség, identitáskutatás

1. A regionális és a lokális hagyomány szerepe, újraértelmezése a kisebbségi magyar közösségek kulturális identitásában, közösségi önszemléletében.
2. A kisebbségi irodalom és könyvkiadás, valamint a kultúraközvetítés helyzete a szülőföldön.
3. A nemzeti identitás változása 1990-2010 között egy magyar közösségben.
4. A legsikeresebb identitáserősítő, közösségformáló projektek 1990–2010 között egy magyar közösségben.
5. Vallás is identitás viszonyrendszere.

VII. Egyéb

1. Az 1944-45-ös délvidéki feltárásokkal kapcsolatos kutatás a helytörténeti kutatásokra, a kollektív bűnösség és a rehabilitáció kérdéskörére specializálva.

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro