< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Oktatás

Főoldal / Képzési szerkezet / alapképzés 2017 /

2018-05-21 04:07:30

Záróvizsga

Azok a hallgatók, akik a Bölcsészettudományi Kar magyar tagozatán (a Magyar Irodalomtudományi Intézet, a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék tanárainál) kívánják írni szakdolgozatukat vagy mesteri disszertációjukat, 2017. október 16-ig jelentkezhetnek és egyeztethetnek választott irányítótanárukkal (vagy irányítótanáraikkal). Ezt október 16-án 15 óráig kell bejelenteniük a magyar intézetek titkárságán (102. iroda) a mellékelt formanyomtatvány kitöltésévél, benyújtásával . A határidőt követően a magyar tagozaton nem fogadunk el disszertációs jelentkezéseket.

A 2018. februárjában, 2018. júliusában vagy 2019. februárjában záróvizsgára jelentkezők listája itt tekinthető meg.

 

Záróvizsgára csak azon végzős hallgatók jelentkezhetnek, akik az elvégzett szak előírt tantervi követelményeinek eleget tettek.

A tanulmányzáró vizsga két részből áll:

1. vizsga: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése;

2. vizsga: szakdolgozat/ diplomamunka bemutatása és megvédése;

 

Tudnivalók a beiratkozásról:

A 2018. februári záróvizsgák időpontja:

  • beiratkozás: 2018. január 15–30.
  • írásbeli vizsga: 2018. február 1.
  • szakdolgozatok védése: 2018. február 3.
A 2018. februári záróvizsga a 2017. nyári vizsga szabályai szerint zajlik az itt elérhető kiegészítéssel.

 

A 2018. júliusi záróvizsgák időpontja:

  • a szakdolgozat intézeti benyújtásának határideje: 2018. június 25.
  • írásbeli vizsga: 2018. július 2.
  • szakdolgozatok védése: 2018. július 4.

A 2018. júliusi záróvizsga a 2017. decemberében jóváhagyott szabályzat szerint zajlik.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. beiratkozási űrlap (típusnyomtatvány, letölthető a kar honlapjáról);

2. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) hitelesített másolata;

3. 2 darab személyazonossági igazolvány méretű (3/4-es formátumú) fénykép;

4. a dolgozat elektronikus formátumban (cd-re felírva – 1 példányban);*

5. a jelölt nyilatkozata a tudományos irányító értékelésével (típusnyomtatvány, letölthető a kar honlapjáról).

6. az idegennyelv-ismeretet igazoló oklevél másolata (azon szakok esetében, ahol ez szükséges, legalább 20 pont vagy „elfogadott” minősítés); ITT olvasható bővebb leírás.

7. az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya (amennyiben a hallgató érettségi oklevelét nem adta le eredeti példányban felvételikor) és a törzskönyvi kivonat (foaie matricolă);

8. a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (amennyiben esedékes);

9. a házassági oklevél fénymásolata (ha van, és ha a jelölt szeretné, hogy a házasságkötés után felvett nevet feltüntessék az oklevelen) pl. Csapó (căs.) Szabó Rebeka Renáta;

10. más egyetemekről érkező jelöltek esetében:

- az elvégzett felsőoktatási intézmény által kibocsátott igazolás;

- a diplomamelléklet 2 eredeti példánya az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági ésSportminisztérium által megadott modell szerint.

Mindezeket egy átlátszó műanyag fóliában az információs irodánál kell leadni.

 

*A CD-borítékra a következő adatokat kell felírni:

- vezetéknév, édesapa keresztnevének kezdőbetűje;

- keresztnév (a születési igazolványban levő sorrendben);

- szak (román nyelven);

- a dolgozat címe (román nyelven);

- irányító tanár;

- végzés éve.

Alapképzés szakjaink azon hallgatóinak, akik nem valamely idedennyelv szakon tanulnak (magyar önálló szak, magyar–román és román–magyar szak, magyar nyelvű világ- és összehasonlító irodalom szak) a záróvizsgára való beiratkozáshoz, illetve a magiszteri képzésre való felvételihez szükségük van nyelvvizsgára. Az alapképzés lezárásához, illetve a magiszterire való beiratkozáshoz szükséges minimális nyelvismereti szintet a karok tanácsa dönti el. A Bölcsészettudományi karon minimálisan elérendő pontszám: 20 pont -- B2 (BA lezárásához és MA felvételihez egyaránt). BŐVEBBEN ITT.

Mindazon végzettek, akik a korábban megszervezett tanulmányzáró vizsgaidőszakok egyikére sem iratkoztak be, az egyetem elvégzésétől számított három éven belül jogosultak akár a júniusi, akár a februári vizsgaidőszakban beiratkozni. Két egymást követő vizsgaidőszakban (június, február) nem kell vizsgadíjat fizetniük. Amennyiben az egyetem elvégzésétől számított három év után iratkoznak be záróvizsgára, a jelentkezőknek beiratkozási díjat kell fizetniük.

Amennyiben két egymást követő vizsgaidőszak egyikében a jelöltek tanulmányzáró vizsgája sikertelen lesz (június, február), egy későbbi vizsgaidőszakban is vizsgázhatnak, amennyiben a megállapított vizsgaköltségeket kifizetik.

Tudnivalók az írásbeli vizsgáról:

A vizsga célja a végzős hallgatók azon képességének felmérése, hogy mennyire eredményes az egyetemi évek során megszerzett ismereteik integrációja, valamint annak ellenőrzése, hogy ezeket mennyire sikerül alkalmazniuk az adott szakterületen. Az alapismeretek és szakismeretek felmérésekor az alapszintű egyetemi képzés során letett éves vizsgák nem ismétlődnek.

Az írásbeli vizsga tétele egyaránt tartalmaz irodalmi és nyelvészeti feladatokat, melyek implicit módon a közös törzs tárgyainak tudásanyagát is magába foglalhatják. Az irodalmi tétel a hallgató által elsajátított elméleti és történeti tudás alkalmazásának képességét méri fel adott szövegrészlet értelmezése által. A nyelvészeti tétel a hallgató által a fonetika, a lexikológia, a szemantika, az alaktan, a mondattan és a szövegtan területén elsajátított elméleti és gyakorlati tudás alkalmazásának képességét méri fel (a megadott tételmintákhoz hasonló feladatok által).

Figyelem! Az irodalom és a nyelvészeti tételből szerzett jegynek is külön-külön átmenőnek kell lennie ahhoz, hogy a végleges jegy is átmenőnek számíthasson.

Figyelem! Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vizsgán a vizsgázó csaláshoz folyamodik, a vizsgadíj visszafizetése nélkül kizárják a vizsgáról.

Az írásbeli vizsga eredményeit a vizsgázók megfellebbezhetik az eredmények közlésétől/ kifüggesztésétől számított 24 órán belül a kar titkárságán. A vizsgázók által benyújtott esetleges fellebbezések elbírálását a leadási határidő lezárulásától legfennebb 48 órán belül a kar dékánja által kinevezett értékelő- és bírálóbizottság végzi.

Tematika és telminták a záróvizsgára (2017. július, 2018. február)

- nyelvészeti tételminták (.rar fájl)

- irodalom tételminták

- tematika (nyelvészet és irodalom)

 

Tematika és telminták a záróvizsgára (2018. július, 2019. február)

- nyelvészeti tételminták

- irodalom tételminták

- tematika (nyelvészet és irodalom)

 

Tudnivalók a dolgozat megírásáról és megvédéséről:

Szakdolgozatot csak főállású egyetemi oktató vezethet (egyetemi adjunktus, egyetemi docens, egyetemi tanár).

A szakdolgozat tudományos irányítójának kötelezettsége a jelölttel való folyamatos együttműködés feltételeinek biztosítása, a szakdolgozat megírásának egész időtartama alatt.

Terjedelmi követelmények: nyelv és irodalom szakosoknak 3050 oldal, minimum 75.000 karater főszöveg (szóközökkel).

Azok a vizsgázók, akikről bebizonyosodik, hogy a szakdolgozat teljes vagy részleges másolása által csaláshoz folyamodtak, megkerülvén a forrásokra való hivatkozás szabályait, a vizsgáról ki lesznek zárva anélkül, hogy jogosultak lennének a befizetett vizsgadíj visszaigénylésére.

A szakdolgozatra adott minősítés nemcsak annak gondolati/eszmei tartalmát tükrözi, hanem a bemutatás módját is.

A bemutatás és a megvédés nem ismételhető meg.

A bemutatás és a megvédés nyilvános, olyan értelemben, hogy az egyetem hallgatói és oktatói is részt vehetnek az eseményen.

 

A záróvizsgával kapcsolatos kari információk a kar honlaján érhetők el: http://lett.ubbcluj.ro/studii/licenta/

Záróvizsgákkal kapcsolatos dokumentumok, szabályzatok

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro